نت آهنگ

نت و پارتیتور پری کجایی سرگشته برای ارکستر زهی شامل ویولون و ویولنسل

توضیحات نت آهنگ نت و پارتیتور پری کجایی سرگشته برای ارکستر زهی  شامل ویولون و ویولنسل خروجی صدایی که می شنوید دقیقا صدای خروجی نت ها از طریق نرم افزار است ولی در صورتی که از ساز آکوستیک استفاده شود بسیار صدای بهتری خواهد داشت.نت ها، هم بصورت تک تک برای مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
نت آهنگ

نت و پارتیتور پری کجایی سرگشته برای ارکستر زهی شامل ویولون و ویولنسل

توضیحات نت آهنگ نت و پارتیتور پری کجایی سرگشته برای ارکستر زهی  شامل ویولون و ویولنسل خروجی صدایی که می شنوید دقیقا صدای خروجی نت ها از طریق نرم افزار است ولی در صورتی که از ساز آکوستیک استفاده شود بسیار صدای بهتری خواهد داشت.نت ها، هم بصورت تک تک برای مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل
نت آهنگ

نت و پارتیتور پری کجایی سرگشته برای ارکستر زهی شامل ویولون و ویولنسل

توضیحات نت آهنگ نت و پارتیتور پری کجایی سرگشته برای ارکستر زهی  شامل ویولون و ویولنسل خروجی صدایی که می شنوید دقیقا صدای خروجی نت ها از طریق نرم افزار است ولی در صورتی که از ساز آکوستیک استفاده شود بسیار صدای بهتری خواهد داشت.نت ها، هم بصورت تک تک برای مرور بیشتر

توسط مجید پویان، قبل